Vilka olika typer av stöd är vanligt att ge till personer med funktionsnedsättningar?

Frågad av: Leo Berg  |  Senaste uppdatering: 27 februari 2022
Betyg: 4.4 av 5 (23 betyg)

Vilket stöd du kan få beror på ditt behov och graden av din funktionsnedsättning.
...
Kommunen
 • personlig assistans.
 • ledsagare.
 • kontaktperson.
 • avlösarservice.
 • korttidsvistelse.
 • korttidstillsyn.
 • boende med särskild service.
 • daglig verksamhet.

Se hela svaret på vard.skane.se

Vilken slags hjälp behöver samt erbjuds en psykiskt funktionshindrad i samhället?

LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Inom LSS finns stödet Boende för barn. Detta stöd minskar men flera kommuner tror att det kommer att behövas mer av stödet. Några kommuner vill ordna så att barn och unga inom LSS kan få stöd hemma istället för att bo i något annat boende.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vilka lagar ger rätt till insatser för människor?

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vilket stöd kan personer med funktionsnedsättningar få på dagcenter?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få daglig verksamhet. Du får inte ha något annat arbete eller gå en utbildning. Du måste också ha en nedsatt arbetsförmåga och tillhöra personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

Se hela svaret på hoor.se

Vilket stöd kan personer med funktionsnedsättningar få på dagcenter gruppboende och Korttidshem?

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Personlig assistans, bostad med särskild service och daglig verksamhet är exempel på insatser.

Se hela svaret på kunskapsguiden.se

Stöd till personer med funktionsnedsättning

37 relaterade frågor hittades

Hur fungerar en daglig verksamhet gruppboende och ett korttidshem och vilket stöd kan personer med funktionsnedsättningar få?

Daglig verksamhet

Du ha rätt till daglig verksamhet om du har en funktionsnedsättning och är i yrkesverksam ålder men inte har ett arbete och inte heller studerar. Verksamheten ska anpassas efter dina behov och önskemål och ge dig en meningsfull sysselsättning. Det kan till exempel vara en praktikplats.

Se hela svaret på 1177.se

Vilka har rätt till daglig verksamhet enligt LSS?

Insatsen daglig verksamhet är en av lagens tio insatser och regleras i 9 § 10 LSS. Insatsen är förbehållen personer som omfattas av personkrets 1 och 2 enligt 1§ LSS, företrädesvis för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Se hela svaret på socialstyrelsen.se

Vilka Frivillighetsorganisationer skulle du rekommendera till personer som har rättigheter inom LSS?

Frivilligorganisationer
 • Frivilliga försvarsorganisationer (FFO) Frivilliga försvarsorganisationer har funnits i mer än 100 år och spelar en viktig roll i Sveriges kris- och krigsberedskap. ...
 • Frivilliga resursgruppen (FRG) ...
 • Trossamfund. ...
 • Spontanfrivilliga.

Se hela svaret på krisinformation.se

Vem har rätt till LSS?

Innan kommunen kan fatta beslut om en insats enligt LSS behöver socialtjänsten få in en ansökan om insats. Socialtjänsten gör sedan en utredning som ligger till grund för ett skriftligt beslut. Den enskilde bör få möjlighet att vara delaktig genom hela processen och i hur insatserna utformas.

Se hela svaret på kunskapsguiden.se

Vad är kommunens ansvar för brukare i med psykiatriskt funktionshinder?

Kommunens ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning stärktes i samband med att psykiatrireformen genomfördes 1995. Avsikten var att förbättra den enskildes livssituation på flera viktiga områden. Kommunens utökade ansvar avser boende, sysselsättning/arbete och rehabilitering.

Se hela svaret på mellerud.se

Vilka lagar är Rättighetslagar?

Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad skyldighetslag medan exempelvis socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är så kallade rättighetslagar.

Se hela svaret på hjalpmedelsguiden.skane.se

Vem har rätt till ledsagare?

Vem har rätt till ledsagare? Den person som har funktionshinder, syn- eller hörselskada eller psykisk sjukdom och behöver hjälp att komma utanför sitt hem och bryta isolering, kan få hjälp genom ledsagarservice.

Se hela svaret på ale.se

Vilka lagar styr personlig assistans?

Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)(där personlig assistans är en av nio LSS-insatser) och 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken.

Se hela svaret på assistanskoll.se

Vilka kan söka insatser enligt SoL?

De vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen är försörjningsstöd, hemtjänst, särskilt boende för äldre, boendestöd, kontaktperson, växelvård och bostad med särskild service.

Se hela svaret på gnesta.se

Vilket stöd ger SoL?

Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL kallas för bistånd. Målsättningen med biståndet är att det ska göra det lättare för dig att leva ett självständigt liv. Lagen ger möjlighet att utforma stödet på ett sätt som passar just dig eller din familj.

Se hela svaret på uppsala.se

Vilka konsekvenser får en funktionsnedsättning för samhället?

Även lagar som lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen (2001:453) anger att personer med funktionsnedsättning har rätt att leva självständigt och att delta i samhällslivet på samma villkor som andra människor.

Se hela svaret på kunskapsguiden.se

Vem har rätt till gruppboende?

Om du omfattas av LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har du rätt att söka boende genom LSS. Du kan bo i gruppbostad, servicebostad eller barn- och ungdomsbostad. ... I LSS-bostaden får personer som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp av de som arbetar på boendet.

Se hela svaret på nytida.se

Vem har rätt till boendestöd?

Om du har en funktionsnedsättning och fyllt 18 år, kan du ansöka om boendestöd. Boendestöd kan i vissa fall vara ett alternativ till LSS-bostad och är kostnadsfritt. Stödet är personligt anpassat utifrån dina behov och kan variera i tid och omfattning.

Se hela svaret på malmo.se

Vem kan ansöka om LSS?

Hur ansöker jag om LSS?
 • Kontakta din kommun och fråga efter en LSS-handläggare. Kommunen är skyldig att ge dig information och hjälp i frågor om LSS. ...
 • Skriftlig ansökan. Det går att göra både muntlig och skriftlig ansökan, men det är bra att göra den skriftligt.
 • Beskriv vad du behöver hjälp med. ...
 • Bifoga intyg.

Se hela svaret på autism.se

Vad gör en kontaktperson inom LSS?

En kontaktperson enligt LSS är en person som ska stödja en enskild person att bryta isolering och kunna delta i samhällslivet. Syftet är att underlätta för personen att få ett mer aktivt och socialt liv. Det är verksamheten som erbjuder kontaktpersonen som behöver tillstånd av IVO, inte kontaktpersonen själv.

Se hela svaret på ivo.se

Under vilka lagar lyder de med funktionsnedsättning?

Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Se hela svaret på funktionshindersguiden.se

Vad är grundtanken med LSS?

LSS är en lag som ger dig med autism eller annan omfattande funktionsnedsättning rätt att få extra stöd i vardagen. Syftet är att stödet ska hjälpa dig att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Se hela svaret på autism.se

Vad innebär daglig verksamhet inom LSS?

Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning utifrån personens specifika förutsättningar. Insatsen kan innehålla både aktiviteter med habilitering och mer produktionsinriktade uppgifter. Daglig verksamhet är inte en anställningsform och arbetet är inte avlönat.

Se hela svaret på ivo.se

Vilka jobbar på daglig verksamhet?

På våra dagliga verksamheter jobbar bland annat socionomer, pedagoger, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Se hela svaret på nytida.se

Hur mycket får man daglig verksamhet?

Den som jobbar inom daglig verksamhet har ingen vanlig lön. Man får en liten ersättning för varje timme man jobbat. Den heter habiliteringsersättning. De flesta får istället sina pengar på annat sätt, till exempel från försäkringskassan.

Se hela svaret på helalivetomsorg.se
Föregående artikel
Är det farligt att träna hårt i början av graviditeten?
Nästa artikel
Hur gör man för att skriver ut sig från arbetsförmedlingen?