Vilka viktiga personer levde under antiken?

Frågad av: Cathrine Danielsson  |  Senaste uppdatering: 31 januari 2022
Betyg: 4.6 av 5 (74 betyg)

Greklands mest kända filosofer var Sokrates, Platon och Aristoteles som var verksamma under Atens storhetstid på 400 talet f.Kr. Filosofen Aristoteles var därtill lärare åt den makedoniske prinsen Alexander som så småningom skulle bli Alexander den store.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad har vi fått från antiken?

Runt hela romarriket byggdes arenor och amfiteatrar med plats för tusentals åskådare; palats och tempel - ibland med kupoler; broar och akvedukter med valvspann; och tusentals mil med stenbelagda vägar. En stor del av deras byggnader, broar, akvedukter och vägar finns kvar än idag.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad är typiskt för forntiden?

Forntiden är den längsta epoken som handlar om människors förhistoria,det handlar om hur de försörjade sig,deras yrke och hur de överlevde. ... De äldsta civilisationerna uppstod vid floder,där människorna började utnyttja floderna och bevattna fälten genom att bilda dammar och kanaler.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Varför heter det antiken?

Antiken föregicks av den sena bronsålderskollapsen och några hundra år av kulturellt sönderfall i östra Medelhavsområdet. Antikens start sammanfaller med de olika grekiska och italienska stadsstaternas grundande och första spridning kring 800–700 f.Kr. Ibland räknas Homeros diktverk från ca 800 f.Kr.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Hur var det att leva under antikens Grekland?

Hur levde antikens greker? Den grekiska familjen var i allmänhet stor. Man levde tillsammans med andra släktingar, till exempel mor och far föräldrar, fastrar, mostrar och ogifta kusiner. Kvinnan i familjen fick stå för det mesta av arbetet i hemmet, om inte familjen var av rik börd.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vad är grejen med antiken?

38 relaterade frågor hittades

Hur var samhället uppbyggt under antiken?

Under antiken var Grekland politiskt splittrat och bestod av en mängd stadsstater vilka fungerade som självstyrande småriken. De grekiska stadsstaterna hade emellertid en delvis gemensam kultur som gav dem en grekisk identitet. Den grekiska kulturen bestod av olika delar.

Se hela svaret på so-rummet.se

Hur växte antika Grekland fram?

Arkeologiska fynd tyder på att det för minst 400 000 år sedan fanns människor i det område som utgör dagens Grekland. Jordbrukssamhällen uppstod troligen runt 7000 f Kr. Indoeuropeiska folk slog sig ned i området cirka 3000 f Kr och förde med sig tekniken att gjuta brons.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad är en antiken?

Antiken är en benämning för den period då Medelhavsområdet dominerades av grekisk och romersk kultur. Perioden omfattar tiden från omkring 700 f.Kr då de grekiska stadsstaterna växte fram, till andra halvan av 400-talet e.Kr då det västromerska riket gick under.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vad växte fram under antiken?

Under den här tiden fanns flera dominerande kulturer, den grekiska, perserriket, Alexander den stores rike, och romarriket. Men även om man med antiken främst menar Grekland och Rom så får man heller inte glömma bort att det fanns framstående kulturer på flera håll i världen vid den här tiden.

Se hela svaret på fugomat.fuv.se

Vilka högkulturer ingår i antiken?

Exempel på högkulturer är Mesopotamien, Indusdalen, Egypten, Kina och kulturerna i Centralamerika. Även persiska stormakten blev en högkultur som expanderade över hela Mellanöstern under antiken.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är typiskt för flodkulturer?

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars existens har utgjort grundförutsättningarna för samhällsutvecklingen kring floden. ... Alla dessa högkulturer var civilisationer med utvecklad byråkrati, teknologi, konst och effektiva arméer...

Se hela svaret på so-rummet.se

Vilken händelse räknas som starten för modern tid?

Modern historia[redigera | redigera wikitext]

Modern tid kan vidare uppdelas i tidig modern tid och senmodern tid, där den senare perioden avser tiden efter franska revolutionen, och inleds med den industriella revolutionen. Olika händelser har fått ange medeltidens slut och den moderna tidens början.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är typiskt för medeltiden?

Medeltiden var en tid då kungar, drottningar och riddare förde krig och for iväg på korståg till det Heliga landet. Det var en tid då endast kristendomen ansågs vara den enda rättmätiga religionen. Det var också en tid då katolska kyrkan och dess påvar kämpade med världsliga kejsare om makten över Europa.

Se hela svaret på so-rummet.se

Vilka spår av den grekiska antiken finns kvar än idag?

Vi kan se det i form av arkitektur. I svenska städer kan vi se valv och pelare där arkitekterna har inspirerats av grekernas tempel. Inom medicin används liknande kirurgi som under antiken. Grekerna bidrog även med vetenskap, retorik, demokrati och dramaturgi.

Se hela svaret på medix.nu

Vad betonades under antiken?

Antikens Grekland har av senare tider betraktats som grunden för den västerländska civilisationen. Det var här som demokratin föddes jämte många kulturella företeelser. ... Under den tidiga antiken kunde det ske i form av inristningar på sten eller keramik medan pergament började användas på 100-talet e.Kr.

Se hela svaret på litteraturhistorien.se

Hur tänkte man under antiken?

Antiken var tankarnas och vetenskapens frihet. Humanism och individualism grodde och Aten var i själva verket det första demokratiska samhället, där medborgarna hade en del av makten genom rösträtt. Grekerna var också det första folket att hävda tanke –och yttrandefrihet.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Vilken typ av litteratur skrevs under antiken?

Till den grekiska litteraturen från antiken hör epos som Homeros Iliaden och Odysséen, det antika grekiska dramat, lyrik och körlyrik, samt filosofiska och vetenskapliga skrifter. Influenserna till litteraturen kom från hettiterna och Orienten.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är utmärkande för antiken?

Antikens Grekland eller Antikens Hellas är en samlande benämning på den kultur i östra medelhavsområdet som hade sin storhetstid under antiken från 700-talet f.Kr. ... Området bestod av en mängd småstater som ofta stred inbördes men som samtidigt förenades av en gemensam kultur.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är en stadsstat under antiken?

En stadsstat eller stadsrepublik, även fristad, är ett historiskt begrepp för en stat som enbart bestod av en stad och dess närmaste omland, där styret utövades av den borgerliga staden.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad är det som kännetecknar antiken?

Skönlitteraturen skrevs på vers och framfördes musiskt och ofta med dans, medan texter av världslig karaktär normalt skrevs på prosa, men enstaka berättelser från Egypten var författade på prosa, och under senare delen av antiken börjar prosan långsamt få fäste i epiken.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad menas med den homeriska frågan?

Homeros (grekiska: Ὅμηρος [hómɛːros]: Hómēros) är enligt traditionen författare till de klassiska eposen Iliaden och Odysséen. ... Frågan om Homeros var en verklig historisk person eller ej och huruvida han ensam skrev de båda verken, "den homeriska frågan", är dock mycket omdiskuterad.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vilken betydelse hade litteraturen för människan under antiken?

Lyrik omfattade sång och dikt. Begreppet Epik används numera om den mesta berättande litteraturen men under Antiken avsåg man med epiken en speciell, lång, berättande dikt på vers. Människorna under antiken hade en stark gudstro och tron på ödet var allmänt rådande. Man hade många olika gudar med olika funktioner.

Se hela svaret på mimersbrunn.se

Hur växte de grekiska stadsstaterna fram?

Varje stad var självförsörjande med egna boskap och jordbruk och de styrde sig själva. Kallas därför för stadsstater. Befolkningen bara växte och tillslut räckte inte maten åt alla i de grekiska stadsstaterna. På 700-talet började grekerna därför att söka sig efter nya platser runt om i Medelhavet.

Se hela svaret på pitea.se

Vad kallas de två äldsta kända grekiska kulturerna?

Det som kan sägas vara den första grekiska kulturen är den minoiska kulturen som uppstod på Kreta runt 2 600 f.kr. Efter den minoiska så utvecklades den mykenska kulturen runt 1 400 f.kr., och denna kom att utvecklas även på det grekiska fastlandet.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org

Vad kallades grekerna förr?

De främsta av dessa stammar var akajerna som följdes bland annat av joner och eoler. De byggde väldiga klippborgar som Mykene, Tiryns och Argos. Deras främsta kungar regerade i Mykene och hela deras kultur brukar kallas den mykenska. Grekerna började använda sitt alfabet omkring 800-talet f.Kr.

Se hela svaret på sv.wikipedia.org
Föregående artikel
Hur mycket promille i blodet?
Nästa artikel
När kan frostsprängning uppstå?